image03

چرا رسوب زدای مغناطیسی؟

چرا رسوب زدای مغناطیسی؟

چرا رسوب زدای مغناطیسی؟

در عصر تکنولوژی یکی از اهداف هسته های علمی جهان راهکار استفاده از تکنولوژی های بی خطر برای انسان است. در این راستا در هر زمینه ای برای انسان گزینه های مختلفی وجود دارد برای مثال در تولید برق استفاده از انرژی هسته ای به جای استفاده از سوخت مازوت در خودرو استفاده از سیکل ترکیبی به جای استفاده صرف از سوخت فسیلی به روش مرسوم و اما در زمینه بهبود فیزیکی آب سیستم های مغناطیسی استاتیک به عنوان جایگزین سیستم های الکترومغناطیس و التراسونیک .امواج التراسونیک و الکترومغناطیس برای انسان در مجاورت مستمر بسیار زیان بار باشد.این در حالیست که میدان های مغناطیسی از امواج میدان مغناطیسی کره خاکی پیروی می کند و هیچ زیانی برای انسان نخواهد داشت .