نمونه کار های نصب شده

ضد رسوب الکترونیکی مخصوص کاربرد صنعتی و موتورخانه ای

درکشور ما برای از بین بردن رسوب و مشکالت ناشی از آن مانند خوردگی زیر رسوبی میلیارد ها تومان هزینه می گردد به خسارت ذکر شده توقفات خطوط تولید را بایستی اضافه نمود. دستگاه ضد رسوب رادیویی ولگا در صنایع بزرگ و کوچک ، موتور خانه ها ، شبکه های آبرسانی ودر کلیه تجهیزات مرتبط با آب می تواند مشکالت رسوبی را رفع نماید .این دستگاه دارای یک مولد پرقدرت تولید امواج رادیویی است که امواج رادیویی را توسط ۲ الی ۸ آنتن به داخل لوله هدایت و در نهایت با برخورد امواج به سیال در حال عبور و تحت این اغتشاش رادیویی، کلسیم از حالت رسوب گذار کلیستی به حالت بلور آراگونیتی معلق در سیال تبدیل می گردد.این تغییرات کامالً فیزیکی بوده و هیچ گونه تغییر شیمیایی در آب اتفاق نخواهد افتاد. کاربردهای این دستگاه در چیلرها ،دیگ های بخار ،منابع کویلی ،برجهای خنک کننده ،دیگ های آبگرم ،مبدل های حرارتی و کلیه تجهیزات مرتبط با آب است.