image03

ولگا رینگ / تابا رینگ تفاوت در چیست؟

ولگا رینگ / تابا رینگ تفاوت در چیست؟

تفاوت اصلی رینگ های مغناطیسی تا با رینگ و ولگا رینگ  با یکدیگربه این شرح است که (تابا رینگ) مخصوص لوله های پلی اتیلن و (ولگا رینگ) برای لوله های فلزی طراحی شده است و در قطر داخلی بایکدیگر متقاوت هستند ، علاوه بر این در میدان های مغناطیسی نیز تفاوت هایی دارند، قدرت میدان مغناطیسی در رینگ تابا مناسب آب های صنعت کشاورزی و شرب ولی قدرت رینگ ولگا جهت استفاده در همه صنایع مناسب می باشد.در بدنه رینگ تابا تمام تمهیدات جهت مدفون شدن در زیر خاک یا گل در نظر گرفته شده است به گونه ای که در طی گذشت سالیان از مدفون شدن آن هیچ مشکلی در این سیستم پیش نخواهد آمد در مدل های ولگا رینگ به خاصیت ضد آب و اسید بودن آن توجه ببیشتری شده است .