نوار تیپ آبیاری بغل دوخت ولگا

مشخصات فنی
ضخامت 175 175 175
فاصله قطره چکان ها 30 20 10
فاصله قطره چکان ها 30 20 10
آبدهی هر قطره چکان در ساعت 3/2 3/2 3/2
قطره خارجی 16/5 16/5 16/5
فشار کاری 0/6-1 0/6-1 0/6-1
حداکثر فشار لحظه ای 2/8 2/8 2/8
طول رول 1000 1000 1000